REGULAMIN SPRZEDAŻY

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. POLSKI WĘGIEL SPRZEDAŻ  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem swoich dystrybutorów, sieci Internet i telefonicznie.
 2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej: www.eko-groszek.org
 3. Sprzedawca ustala następujące sposoby komunikowania się z nabywającymi towary, zwanymi dalej Kupującymi: listownie, e-mailowo lub telefonicznie na adresy i numer telefonu wskazane poniżej w punkcie 4.
 4. Dane Sprzedawcy:
  POLSKI WĘGIEL SPRZEDAŻ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Pogodna 14, 43-360 Wilkowice
  NIP: 5472220094, e-mail: e-mail: info@eko-groszek.org, nr tel +48 504 375 204
 5. Sprzedawca będzie przesyłać Kupującemu informacje dotyczące towarów znajdujących się w ofercie e-sklepu za zgodą Kupującego.
 6. Wszystkie promocje i rabaty dotyczą Kupujących, którzy dokonają rejestracji w sklepie internetowym.
 7. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie danych osobowych, aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania lub siedziby, adresu pod który ma zostać doręczona przesyłka, nr NIP w przypadku przedsiębiorcy.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wyłącznie w przypadku składania zamówień przez konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Sprzedawcy w całości.

 

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przedstawiona oferta stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy, nie zawierają akcyzy.
 3. Kupujący, któremu nie przysługuje ustawowe zwolnienie z podatku akcyzowego na produkty węglowe, przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do zaznaczenia opcji zapłaty akcyzy w wysokości 37,47 zł brutto/tonę. Kwota akcyzy zostanie doliczona do zamówienia, a jej płatność zostanie uwidoczniona na dokumentach sprzedaży.
 4. Opakowanie danego produktu dostarczonego do Kupującego może się różnić od wyglądu opakowania zamieszczonego na stronie internetowej lub w innych materiałach reklamowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktów w opakowaniach zastępczych.
 5. W okresie jesienno-zimowym wyroby węglowe, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, mogą mieć podwyższoną wilgotność.
 6. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.  Zamówienia są realizowane przy płatności za pobraniem I/lub przelewem po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bieżącym Sprzedawcy. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy są przekazywane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej: www.eko-groszek.org
 8. Zamówienia realizowane są wg kolejności ich złożenia.
 9. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich.
 10. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail informację potwierdzającą zawarcie umowy sprzedaży zamówionego towaru.
 11. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem telefonu Kupujący otrzyma informację o obowiązywaniu niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.eko-groszek.org a po złożeniu zamówienia potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, dane do dokonania płatności oraz przewidywany termin realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia drogą telefoniczną jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@eko-groszek.org względnie nagraniem rozmowy telefonicznej na trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 13. Koszty dostawy zamówionego towaru nie są wliczone w cenę sprzedaży. W przypadku wyboru płatności za pobraniem doliczana jest opłata za pobranie w wysokości 35 zł brutto za zamówienie.
 14. Dostawa towaru odbywa się po zapłacie ceny towaru przez Kupującego na rachunek bieżący Sprzedawcy o numerze:  23 1140 2004 0000 3702 8151 4558  I/lub za pobraniem.
 15. Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić w terminie do 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia, a w przypadku wybrania dostępnej opcji „za pobraniem” przy odbiorze towaru.
 16. Czas realizacji zamówienia (czas od potwierdzenia zamówienia do wysyłki) wynosi od 1 do 30 dni roboczych i może zostać przedłużony za zgodą stron.
 17. Sprzedaż dokumentowana jest wystawieniem na rzecz Kupującego paragonu fiskalnego lub Faktury VAT.
 18. Kupujący zobowiązany jest potwierdzić odbiór dostarczonego towaru.
 19. Celem uzyskania zwolnienia z akcyzy Kupujący zobowiązany jest podpisać tzw. Dokument dostawy wyrobów węglowych lub Fakturę VAT stanowiącą Dokument dostawy oraz odesłać na wskazany adres Sprzedawcy. W razie odmowy podpisu lub nieodesłania Dokumentu dostawy wyrobów węglowych lub Faktury VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, Kupującemu zostanie wystawiona Faktura korygująca zawierająca doliczoną cenę akcyzy w wysokości 30,46 zł netto/tonę tj. 37,47 zł brutto/tonę.

 

 III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE 

 1. Kupującemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na  adres Sprzedawcy.
 3. W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed terminem.
 4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia towaru. Za ewentualne opóźnienia odsetki nie są należne.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu płatności na rachunek bankowy kupujący jest zobowiązany do odrębnego wskazania numeru tego rachunku. 
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawane towary podlegają rękojmi na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 10. Reklamację towaru składa się przesyłając Sprzedawcy (w oryginale, kserokopii lub skanem) dowód zakupu towaru (paragon lub faktura) oraz dokumentację wymienioną w punkcie następnym.
 11. Reklamacja będzie przebiegała w następujący sposób:
  a) Kupujący zgłasza wadę towaru wraz z dokładnym opisem i dokumentacją zdjęciową lub inną uzasadniającą przyczyny złożenia reklamacji oraz przesyła Sprzedawcy na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@eko-groszek.org
  b) Kupujący zobowiązany jest do przygotowania towaru w miejscu dostawy w celu weryfikacji czy wada istnieje.
  c) Towar powinien być przygotowany przez Kupującego do ewentualnego odbioru przez Sprzedawcę poprzez wystawienie towaru na zewnątrz w miejscu dogodnym technicznie do odbioru na dostarczonej przez Sprzedawcę palecie zabezpieczonej do transportu.
 12. Sprzedawca rozpatruje reklamację na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
 13. Procedura reklamacyjna kończy się:
  a) uznaniem reklamacji - Kupujący otrzyma obniżkę ceny towaru lub zwrot ceny towaru oraz kosztu przesyłki lub nowy towar wolny od wad,
  b) odmową uznania reklamacji - Kupujący otrzyma pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji.
 14. Kupujący ma m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a
  ) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy sprzedaży towaru,
  b) zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

 

  IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Każdy zarejestrowany Kupujący ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę do celów związanych z realizacją złożonych zamówień.
 3. Zgoda na przekazywanie przez Sprzedawcę innym podmiotom informacji handlowej oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz.833 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wymaga wyraźnej zgody Kupującego złożonej przy składaniu zamówienia lub w terminie późniejszym.
 4. W przypadku zwrotu do Sprzedawcy nieodebranej przez Kupującego w terminie przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do poniesienia opłaty za zwrot przesyłki w wysokości kosztów związanych bezpośrednio ze zwrotem, tj. 246 zł brutto/miejsce paletowe.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują w przypadku zamówień składanych od dnia 25 grudnia 2014 r.
 6. W przypadku zamówień składanych przed dniem 25 grudnia 2014 r. zastosowanie ma regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.


Najczęściej kupowane

 • EKOGROSZEK EKO-ENERGY CZERWONY PAKOWANY /WĘGIEL KAMIENNY
  1 799,00 zł
 • EKOGROSZEK EKO-ENERGY POMARAŃCZOWY PAKOWANY /WĘGIEL KAMIENNY
  1 749,00 zł
 • WĘGIEL ORZECH I PAKOWANY 25kg/WĘGIEL KAMIENNY
  1 799,00 zł
 • WYSOKOKALORYCZNY MIAŁ WĘGLOWY BIGBAG /WĘGIEL KAMIENNY
  1 199,00 zł